ကိုးကန့်ကိ်ုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်