ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်

Fri, 03/13/2020 - 12:58 -- admin

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက် )

Ref: Myanmar President Office

Edit: 
0