Skip to main content

 

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးဝင်းရဲထွန်း

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၀၂၅

ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့   

ဦးအောင်ဝင်းဦး

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၀၄၅

ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးစောခင်မောင်မြင့်

စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၀၆၃

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးသန့်ဇင်

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၀၈၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဦးအေးလှိုင်

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၁၀၆

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့   

ဦးယဉ်ထွေး

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၁၂၅

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဦးတင်ဦး
စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၁၄၄

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဦးစိုးပိုင်မြင့်

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၁၆၅

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဦးသိန်းဌေး

စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၀၁၁၉၈၄

၁၀

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးအောင်ကြည်သိန်း

သယံဇာတရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၅၁၅၇၃၁၀

၁၁

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့   

ဦးလှသိန်း   

ဥပဒေချုပ်

၀၉-၂၆၁၁၇၉၂၃၁

၁၂

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့   

ဦးဌေးအောင်

ဥပဒေချုပ်

 

၁၃

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဦးခွန်သိန်းမောင်

စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၂၆၃

၁၄

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဦးမောင်မောင်သန်း

လူမှုရေးရာဝန်ကြီး

၀၉-၂၆၁၁၇၉၂၈၅

၁၅

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ   

ဦးမျိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀၉-၅၀၃၇၁၅၀