တအာင်း (ပလောင်) မြေပေါ်က သမိုင်းဝင်လွယ်ဆိုင်ပတ္တမြား တောင်တော်(သို့မဟုတ်) လက်ဖက်ပင် စတင်ဖြစ်တည်ရာဒေသ

https://www.facebook.com/318455204949019/videos/800756783819915