မိုင်းဖြတ်၌ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ(Talk Show) ကျင်းပပြုလုပ်