Skip to main content

မိုးနဲမြို့နယ်၌ ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအသိပညာပေး (Talk Show) ဆောင်ရွက်