မြင်းမူမြို့နယ်တွင် အသားတိုးကြက်မွေးမြူ လုပ်ကိုင်သူများ စီးပွားရေးအဆင်ပြေ