ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန၊ စာဆိုဗိမာန် (Sarso Beikman) (၁၆၀ ပေ x ၁၄၀ ပေ) RC (၃) ထပ် အဆောက်အဦနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း -

tinder-1

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ