လူထုအသိပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်