မိုးမိတ်မြို့နယ်တွင် မန်ဂျန်ရှားပင်များ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး