ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ( ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သော ကွန်က ရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး