၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူမည့် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး အကြိုလှုပ်ရှားမှု အလွတ်တန်းနှင့် ဝါသနာရှင်အဆင့် ဖိတ်ခေါ်ဆောင်းပါး ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူမည့် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး အကြိုလှုပ်ရှားမှု အလွတ်တန်းနှင့် ဝါသနာရှင်အဆင့် ဖိတ်ခေါ်ဆောင်းပါး ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

Untitled-1-2

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ