သထုံခရိုင်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်