Skip to main content

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦး အား ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက် မှစ၍ တာဝန်မှရပ်စဲ

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦး အား ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက် မှစ၍ တာဝန်မှရပ်စဲ