ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

Fri, 08/28/2015 - 11:07 -- user3

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၅၃

Laws_PDF: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.