ကျောက်ဖြူမြို့တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း သိကောင်းစရာ အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်