သံတောင်ကြီးမြို့နယ် Community Centre ခန်းမတွင်လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် အသိပညာပေးTalk Show ဆောင်ရွက်