မိတ္ထီလာမြို့နယ်၌ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေး အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်