ဘုတ်ပြင်းမြို့၌ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပ