ဂွမြို့ မြို့သစ်အလယ်တန်းကျောင်း၌ လူငယ်နှင့်အလေ့အကျင့် ခေါင်းစဥ်ဖြင့် လူငယ်စကားဝိုင်း ကျင်းပ