ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဟိုပုံးတွင်၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ် မိုးရာသီ စုပေါင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပ