ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် လူငယ်နှင့်ပညာရေး အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်