ဓနုဖြူမြို့နယ်၌ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်အသိပညာပေး(Talk Show)ကျင်းပ