သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာများ၏ ကြော်ငြာခနှုန်းထားများ

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံ သတင်းစာများ၏ ကြော်ငြာခနှုန်းထားများ

 

စဉ်                        ကြော်ငြာအမျိုးအစား                                              ကြော်ငြာနှုန်းထား

 

            သုတ၊ရသဆိုင်ရာစာအုပ်ကြော်ငြာ

၁          (ဂျာနယ်/မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများမပါ)                                                     ၆၀၀၀

            (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

 

            ဌာနဆိုင်ရာကြော်ငြာ

၂          (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)                                                                    ၁၀၀၀၀

            ၃၁ လက်မနှင့်အထက် စီးပွားရေးနှုန်းထားအတိုင်း

 

            လူမှုရေးကြော်ငြာ

၃          (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)                                                                    ၁၀၀၀၀

 

            စီးပွားရေးကြော်ငြာ

၄          အတွင်းစာမျက်နှာ (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

                                         (၁ လက်မ x ၂၀.၅ လက်မ)အထိ                           ၁၂၀၀၀

                                         (၂၁ လက်မ x ၄၀.၅ လက်မ)အထိ                         ၁၄၀၀၀

                                         (၄၁ လက်မ x ၆၀.၅ လက်မ)အထိ                        ၁၆၀၀၀

                                         (၆၁ လက်မ x ၈၁ လက်မ)အထိ                            ၁၈၅၀၀

နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာ၊ ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းကြော်ငြာ၊

            ပြည်ပဟိုတယ်ကြော်ငြာ

၅          (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)                                                                    ၃၀၀၀၀

 

            နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်/မူပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောကြော်ငြာ

၆          (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)                                                                    ၅၀၀၀၀

 

            ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း၊ နိုင်ငံသားပိုင်ဟိုတယ်၊ နိုင်ငံသားပိုင်

            ပြည်ပခရီးသွားကြော်ငြာများ

၇          (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)                                                                    ၁၅၀၀၀

 

            နာရေးကြော်ငြာ

၈          (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)                                                                      ၅၀၀၀

 

 

မြန်မာ့အလင်းကြော်ငြာဌာန

ရန်ကုန် -   ၀၁-၅၄၅၈၃၄၊ ၀၁-၅၅၉၁၁၈၊ ဖက်စ်(Fax) ၀၁-၅၄၆၂၂၁

 

ကြေးမုံကြော်ငြာဌာန

ရန်ကုန် -   ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ်(Fax) ၀၁-၂၀၃၃၅၁

 

ရုံးအမှတ်(၇)၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေပြည်တော် -  ၀၆၇- ၃၄၁၂၁၁၈

 

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း