နေ့အပူချိန်မြင့်မားခဲ့သော စခန်းများ၏ ၁၄-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ အမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်များ