မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ထုတ်ပြန်ချက်

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်    ၃၆    / ၂၀၂၂
နေပြည်တော်၊ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း    ၉   ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ    ၅     ရက်) 


၁။    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည်  နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ 

 


၂။    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူများ၏ ပြည်ပမှ  နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ရရှိသော နိုင်ငံခြားသုံးငွေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများပြည်ပသို့ လွှဲပြောင်း ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  (၁၂/၂၀၂၂) ကို (၃-၄-၂၀၂၂)  ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 


၃။    ပို့ကုန်တင်ပို့သူများ  ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းမှ  ရရှိသည့်  ပို့ကုန်ရငွေပမာဏ၏  ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ အထက်ပါအပိုဒ် (၂) ပါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၂) သတ်မှတ် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

၄။    ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

 

၅။    ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း ခံရမည်။
 

သန်းညိန်း
ဥက္ကဋ္ဌ