မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် (၄၂/၂၀၂၂)
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော်  ၆  ရက်
(၂၀၂၂  ခုနှစ်၊  ဩဂုတ်လ  ၁၇  ရက်)

 


နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

 


၁။    ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

 


၂။    မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ပုဒ်မခွဲငယ်(၁) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-


    “(၁)    သတ်မှတ်ထားသော အငြိမ်းစားယူရမည့် အသက်ပြည့်သောအခါ အငြိမ်းစားယူရမည်။ ထိုသို့ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ပြည့်ပင်စင် ခံစားခွင့် ရှိစေရမည်။”

 

    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။


                    (ပုံ)မင်းအောင်လှိုင်
                    ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
                    ဥက္ကဋ္ဌ
                    နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ