မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ ခန့်ထားခြင်း


နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည်  အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ယင်းတို့ နှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသည့်   ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး   ရာထူးနေရာများတွင် တာဝန်ဝတ္တရားများကို  စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှစ၍  အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်-
             အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန     ခန့်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန
    (၁)    ဦးဇော်ထွန်းလွင်    ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
        အထွေထွေမန်နေဂျာ     မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
             မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်      ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
        ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး    ဝန်ကြီးဌာန
        ဝန်ကြီးဌာန
    (၂)    ဦးမျိုးသန်း    ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
        အထွေထွေမန်နေဂျာ    မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
        မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း    ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
        ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး    ဝန်ကြီးဌာန
        ဝန်ကြီးဌာန