မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


 

အသက် (၁၆)  နှစ်နှင့်အထက်  အကျုံးဝင်သူများအား   ဥပဒေအရ ကိုင်ဆောင်သင့်သည့်   ကတ်တစ်မျိုးမျိုး   ထုတ်ပေးရေးအတွက် “ပန်းခင်း”စီမံချက်ဖြင့်   ရုံးတွင်   ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်   တစ်အိမ်တက်ဆင်း   ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကို  (၃-၅-၂၀၂၁)မှ (၃-၁၁-၂၀၂၂)  နေ့အထိ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် နေ့စဉ်ရက်ဆက်  ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ 
ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ပြည်သူများအနေဖြင့် ခရီးသွားလာ ရာတွင်လည်းကောင်း၊    တည်းခို နေထိုင်ရာ နေရာများတွင် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားကတ် (မှတ်ပုံတင်) ပြသဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်း များတွင်လည်းကောင်း  တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော  နိုင်ငံသားကတ် (မှတ်ပုံတင်)ကို  (၁-၄-၂၀၂၂) နေ့ (၆:၀၀) နာရီမှစ၍ ပြသစစ်ဆေး ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုကြောင့်   နိုင်ငံသားကတ် (မှတ်ပုံတင်) အစား  ထောက်ခံစာ များကို ပြသ၍ ခရီးသွားလာခြင်း၊ အစစ်ဆေးခံခြင်းများအား ခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင်)အတု ကိုင်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကတ်အပို ထားရှိကိုင်‌ဆောင်ခြင်းများသည်   တည်ဆဲဥပဒေများအရ  ပြစ်မှုမြောက်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
                                                                                                     လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန