ကျောင်းအပ်နှံရေးသီတင်းပတ် ပထမဆုံးနေ့တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျောင်းအပ်နှံမှုမြင်ကွင်း