ထုတ်ပြန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် 
ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်
အမိန့်အမှတ် ၇/ ၂၀၂၁
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်)
၁။ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်က အတည်ပြု သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသော The  Penal Code ၏  မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ပုဒ်မ ၁၂ အရ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၂။ ဖော်ပြပါ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် ဥပဒေသည် မူလစာမူနှင့် အလားတူ အာဏာတည်ရမည်။

                                                                                       (ဒေါက်တာသီတာဦး)
                                                                                      ဥက္ကဋ္ဌ 
                                                                                       ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်

Type