လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် Battery Electric Vehicles (BEVs) များအား ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးကြေညာချက်

 

â    ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် Battery Electric Vehicles (BEVs) များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ရုံးအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကနဦးမှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
â    လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်  (BEVs) များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှစ၍ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးလိုင်စင်ဖြင့်  ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံသော မော်တော်ယာဉ် များကိုသာ ရန်ကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လက် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။   သို့ပါ၍   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လိုင်စင်ဖြင့်    မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်လိုသော    လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်များအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   လိုင်စင်ဖြင့်    ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံစလစ် (ပုံစံ- ဃ) လိုအပ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန