မိုင်းယောင်းမြို့နယ်တွင် ပြောင်းလဲလာသောရာသီဥတုနှင့်အညီ သီးနှံစုံစိုက်ပျိုးကွင်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲ ကျင်းပ