မိတ္ထီလာမြို့ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌ အခြေခံကဗျာရေးစပ်နည်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်