လသာမြို့နယ်၌ လူငယ်နှင့်အချိန်အကြောင်း အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်