အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

Wed, 04/03/2019 - 09:24

ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္

Tue, 04/02/2019 - 09:32

ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္

Sun, 03/31/2019 - 09:19

ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္

Sat, 03/30/2019 - 08:26ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးက႑ကို ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္ စားMSMEs ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးကူညီျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။Fri, 03/29/2019 - 11:01
ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္


Thu, 03/28/2019 - 09:18

ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္

Wed, 03/27/2019 - 07:59

ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္

Tue, 03/26/2019 - 09:18ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္နယ္ သတ္မွတ္ကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မဲေပးခြင့္ ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိေဒသအက်ဳိးကို လက္ေတြ႕က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။Tue, 03/26/2019 - 09:14
ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္


Pages