ေဆာင္းပါး

Fri, 03/15/2019 - 07:47

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က  ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)၌ က်င္းပေသာ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ အႀကိဳ အခမ္းအနားတြင္ မိမိတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုကို သစၥာတရားႏွင့္ ေမတၲာတရား ကိုအေျခခံၿပီး ထူေထာင္ရမည့္ႏိုင္ငံႀကီးဟု အဓိပၸာယ္ေပါက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Thu, 03/14/2019 - 08:31ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္၍ အသြင္ကူးေျပာင္းတက္လွမ္းရာ၌ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ေသာ အေလ့အထမ်ားထြန္းကားေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Mon, 03/11/2019 - 10:12

ဆူးငွက္Mon, 03/04/2019 - 08:11ေမာင္စိန္အိ(နဘဲေျမ)Sun, 03/03/2019 - 08:54ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)ကုလသမဂၢ၏    စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ  ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္အမွတ္ (၆)သည္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူသား အားလုံး သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။  ထိုသေဘာတရားအရ မည္သူ႕ကိုမွ်ေနာက္ခ်န္မ ထားေရး (Leaving No One Behind) ရည္မွန္း ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ကၻာတစ္ဝန္းရွိ လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္  လုံေလာက္ေသာေသာက္သုံးေရ မရရွိဘဲ ႀကိဳးပမ္းရပ္တည္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

Mon, 02/25/2019 - 10:28

ဆူးငွက္ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ သားေယာက္်ား

ေလးအရြယ္ေရာက္လာရင္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ

အတြင္း သြတ္သြင္းရွင္ျပဳကာ သမီးမိန္းကေလးကိုလည္း

နားသမဂၤလာဆင္ယင္ၿပီး ဘုရားအမွဴးျပဳေသာ သံဃာ

ေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ကို လွဴဖြယ္ဝတၴဳအစုစုတို႔ လွဴဒါန္း

ျခင္းျဖင္႔ ကုသိုလ္ျပဳတယ္။ ဒါကို လွဴတယ္။ အလွဴျပဳ

Pages