ေၾကညာခ်က္

Sat, 07/07/2018 - 16:00

၁။    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္က်င္းပမည့္  ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ျပည့္စုံမွန္ကန္ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ရရွိေရးအတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိုအေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ျပဳစုစိစစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

Thu, 06/18/2015 - 13:39

 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၅/၂ဝ၁၅)

 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္

 

Sat, 05/30/2015 - 16:47

 

 

ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအား ရွာေဖြကူညီရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိခ်ိန္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏိုင္ေသာ အဆိုးျမင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအားလံုး ျမန္မာကပယ္ခ်