ညောင်လေးပင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း မီးရထာဖြင့် ခရီးသွားလာမှုအခြေအနေ