ရွှေကျင်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လူထုဖြန့်ပျိုးပေါင်းသုံးသောင်း ပျိုးထောင်ထား