၁၃၈၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။