၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၃ ရက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၂၇-၉-၂၀၂၃)