၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၂ ရက် ၊ အင်္ဂါနေ့(၂၆-၉-၂၀၂၃)