၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂၂-၅-၂၀၂၄)