၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၂ ရက် ၊ စနေနေ့(၁၆-၉-၂၀၂၃)