၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၆ ရက် ၊ စနေနေ့(၁၁-၉-၂၀၂၁)