About PPE

ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း

နိဒါန္း

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ လုပ္ငန္းသုံးခု ရွိသည့္အနက္ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းအစမွာ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ က်ော္၊ ၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က ရန္ကုန္ဗဟိုအက်ဉ္းေထာင္တြင္ မစ္စတာေကာလ္ဘတ္ ဆိုသူနွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပုံနွိပ္တိုက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မွာၾကားခ်က္အတိုင္း နွစ္စဉ္ပုံနွိပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွအပ္နွံေသာ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ စာေပဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ပုံနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တို့တြင္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေဖြံ့ျဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွစ္စဉ္ စာေပဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတျပည့္ဝေရး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို့ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

သမိုင္း

၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပုံနွိပ္တိုက္သည္ ထိုစဉ္က ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အတြင္းဝန္မ်ားရုံး၏ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားဌာနမ်ား၏ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တစ္စတစ္စ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ လုပ္ငန္းက်ယ္ျပန့္လာခဲ့သျဖင့္ ၁၈၉ဝ ျပည့္နွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္ေန့တြင္ ဗဟိုပုံနွိပ္တိုက္၊ ေထာင္ပုံနွိပ္တိုက္ဌာနစုနွင့္ ေမျမိဳ႕ပုံနွိပ္တိုက္ဌာနစုတို့ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႕စည္းျပီး အစိုးရ၏ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ုပ္ရန္ ပုံနွိပ္ဝန္တစ္ဦး ခန့္ထားခဲ့ပါသည္။

၁၉ဝ၆ ခုနွစ္တြင္ ယခုလက္ရွိ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ အမွတ္ ၂၂၈ ရွိ ဗဟိုပုံနွိပ္စက္ရုံ အေဆာက္အအုံကို အုတ္ျမစ္ခ်ျပီး ၁၉၁၁ ခုနွစ္တြင္ အဆိုပါ အေဆာက္အအုံအသစ္သို့ ဗဟိုပုံနွိပ္စက္ရုံကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁-၄-၁၉၂၃ ရက္ေန့တြင္ စာေရးကိရိယာဌာနစုကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၃၇ ခုနွစ္တြင္ ေထာင္ပုံနွိပ္တိုက္ဌာနစုကို ရန္ကုန္ ဗဟိုအက်ဉ္းေထာင္မွ အင္းစိန္အက်ဉ္းေထာင္သို့ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

 ဗဟိုပုံနွိပ္စက္ရုံ၏ အႀကီးအကဲကို ထိုစဥ္က ပုံနွိပ္ဝန္ဟုေခၚဆိုျပီး ပုံနွိပ္ဝန္မ်ားအျဖစ္ ဦးဝႀကီး၊ ဦးဘေက်ာ္၊ ဦးလွ၊ ဦးေစာေအာင္တို့က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုနွစ္တြင္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ အမွတ္ ၂၅၃ ရွိ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတိုက္ ​ေျမအေဆာက္အအုံနွင့္ ပုံနွိပ္စက္မ်ားကို ဝယ္ယူျပီး ဗဟိုပုံနွိပ္စက္ရုံ၏ စက္ရုံခြဲအျဖစ္ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ ခုနွစ္တြင္ ပုံစံပုံနွိပ္တိုက္ကို ေအာင္ဆန္းျမို့တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျပီး ၁၉၆၈ တြင္ စာေရးကိရိယာဌာနခြဲ (ေအာင္ဆန္းျမိဳ႕) ကိုပါ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္နွင့္ ေမလ ၁၅ ရက္တို့တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ပုံနွိပ္တိုက္ ၁၇ ခုကို ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ျပီး ျပည္သူပိုင္ ပုံနွိပ္တိုက္မ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မူလသီးျခားရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္းကို ၂၂-၈-၁၉၆၃ ရက္ေန့တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ျကီးဌာနေအာက္သို့ လႊဲေျပာင္းၿပီး စာေပဗိမာန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဉ္ပါတီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌  အထက္ပါဗဟိုပုံနွိပ္တိုက္နွင့္ တိုက္ခြဲမ်ား၊ စာေပဗိမာန္အဖြဲ့နွင့္ ျပည္သူပိုင္ပုံနွိပ္တိုက္မ်ားကို စုေပါင္းဖြဲ့စည္းကာ “ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္​ေဝေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း” ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုနွစ္ထဲတြင္ ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္းနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပုံနွိပ္တိုက္ခြဲမ်ားကို လႊဲေျပာင္းရရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ယခင္ သဇင္ပန္းခိုင္ ပုံနွိပ္တိုက္ခြဲကိုမူ ၁၉၈၁ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ လႊဲေျပာင္းလက္ခံ ရရွိခဲ့ပါ သည္။ ထို့အျပင္ မနၱေလးတြင္ ေန့စဉ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဟံသာဝတီသတင္းစာကို ရပ္ဆဲလိုက္သည္။ ၁၉၇၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန့မွ စ၍ လႊဲေျပာင္း လက္ခံရယူျပီး မနၱေလးပုံနွိပ္တိုက္ခြဲအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းရွိ ပုံနွိပ္တိုက္ခြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကတို့မွ အပ္နွံေသာ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ “ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း” ကို “ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျပီး ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွူးက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ မတိုင္မီက ဗဟိုပုံနွိပ္စက္ရုံ၊ စာေပဗိမာန္ ပုံနွိပ္စက္ရုံ၊ ေအာင္ဆန္းပုံနွိပ္စက္ရုံ၊ ဖိုတိုလစ္သိုပုံနွိပ္စက္ရုံ ဟူ၍ ပုံနွိပ္စက္ရုံၾကီး ၄ ခုသာ ရွိခဲ့ရာမွ ၃၁-၇-၁၉၉၃ ရက္ေန့တြင္ ဂ်ီတီစီပုံနွိပ္စက္ရုံကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၆-၁ဝ-၂ဝဝ၄ ရက္ေန့တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ အစိုးရပုံနွိပ္စက္ရုံကိုလည္းေကာင္း၊  ၁၅-၈-၂ဝဝ၆ ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္ပုံနွိပ္စက္ရုံကိုလည္းေကာင္း အသစ္ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ ပုံနွိပ္စက္ရုံႀကီး ၇  ရုံျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းမ်ားရွိ ပုံနွိပ္တိုက္ခြဲအခ်ို့ကို တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာမ်ားကို ေန့ခ်င္း ပုံနွိပ္ျဖန့္ေဝနိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပြားသတင္းစာတိုက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျပီး ယခင္က ခဲစာလုံးပုံနွိပ္စက္မ်ားေနရာတြင္ 2 Unit Sheet-fed Offset ပုံနွိပ္စက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး၍ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပြားသတင္းစာတိုက္နွင့္ ၎ရွိ ပုံနွိပ္စက္မ်ားကို လုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းနွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း သို့ ၂ဝဝ၄ ခုနွစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

အလားတူပင္ မိမိ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္လည္း ယခင္က ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ခဲစာလုံးပုံနွိပ္စက္မ်ားကို ေခတ္မီ Offset ပုံနွိပ္စက္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူ အစားထိုးတပ္ဆင္ကာ ပုံနွိပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရည္အေသြး ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ယေန႔ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ နွစ္ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

  (၁)  တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား စာေပဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာေပနွင့္ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာမူဝါဒနွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

  (၂)  နိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပုံနွိပ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကို စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ (၆) ခ်က္

၁။  ျပည္သူလူထုအား အသိပညာျပန့္ပြားေစရန္နွင့္ စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္က်ယ္ျပန့္လာေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပည္သူဗဟိုျပဳမႈဝါဒအရ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မွုမီဒီယာအျဖစ္ ျပဳင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္တြင္ စာေပဗိမာန္ဌာနခြဲသည္ ယေန့နိုင္ငံတကာတြင္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရး၊ စီမံခန့္ခြဲေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို့ အခ်ိန္နွင့္တစ္ျေပးညီ အသိေပးနိုင္ရန္ နိုင္ငံတကာမွ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို့ ျပန္ဆို၍ နိုင္ငံအတြင္း ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ိရန္နွင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္​ေေသာ စာအုပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျဖင့္ ျပည္ပသို့ ျဖန္႔ခ်ိရန္။

၃။  နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မီစြာျဖင့္ အခ်ိန္နွင့္ တစ္ေျပးညီ တာဝန္ယူပုံနွိပ္ေပးရန္။

၄။  ရန္ကုန္နွင့္ မနၱေလးရွိစာၾကည့္တိုက္ကို e-Library အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ LAN- Network လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ Internet မွ ဖတ္ရွုနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၅။  စာေပဗိမာန္အေရာင္းဆိုင္ (ရန္ကုန္) တြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွထြက္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ားကို One Stop Service ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၆။  ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ နို္ငံေတာ္နွင့္ အစိုးရဌာန အသီးသီးတို့၏ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သက္တမ္းလြန္ Offset မ်ား၊ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ လက္တာပရက္(စ္)စက္မ်ားနွင့္ အေထာက္အကူျပဳ စက္မ်ားကို ေခတ္မီစက္အသစ္ႀကီးမ်ားနွင့္ အစားထိုးဝယ္ယူတပ္ဆင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွအပ္နွံေသာ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ောင္းသုံးစာအုပ္၊ ပညာေပးစာအုပ္မ်ားကို အရည္အေသြးမီမီ လိုအပ္​ေသာ ပမာဏကို ပုံနွိပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းတြင္ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား အမည္စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

စဥ္

အမည္

ရာထူး / ဌာန

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္

ဦးကိုကိုႏိုင္

ဦးေမာင္ဝင္း

ဦးဥာဏ္ထြဋ္

ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း

ေဒၚယဥ္ယဥ္ေရႊ

ဦးေအာင္သန္း

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စီမံ)

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ထုတ္လုပ္)

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ပံုနိွပ္)

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စာရင္း)

စာတည္းမႉးခ်ဳပ္

ဝ၆၇ - ၄၁၂၂ဝ၆

၀၁-၂၅၁၅၇၅

ဝ၆၇ - ၄၁၂၂ဝ၅

ဝ၆၇ - ၄၁၂၃၇၄

ဝ၁ - ၂၅၁၈၆၁

ဝ၁ - ၂၅၁၉ဝ၉

ဝ၁ - ၃၇၆၅၆၉

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား ပုံနွိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စာေပစာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ စာေပဗိမာန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ စာေပစာနယ္ဇင္းအဖြဲ့ နွင့္ ပူးေပါင္းျပီး စာေပဆုမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း နွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္လ်က္ ရွိပါသည္ -

          (၁)   အမ်ိုးသားစာေပဆု။       ၁၉၈၈ မတိုင္မီက ဘာသာရပ္ ၁၃ မ်ိုးအတြက္သာ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ သိပ္ပံဘာသာရပ္ကို သုတပေဒသာ သိပ္ပံဘာသာရပ္နွင့္ အသုံးခ်သိပ္ပံ ဘာသာရပ္အျဖစ္ ခြဲ၍ သာသာရပ္ ၁၄ မ်ိုးအထိ တိုးခ်ဲ့ ခ်ီးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိျပီး တစ္သက္တာ စာေပဆုကိုလည္း တိုးျမွင့္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ျပည့္နွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္အတြက္ အမ်ိုးသားစာေပဆုအထိ တစ္သက္တာ စာေပဆု ၁ဝ ဦး၊ ဘာသာရပ္ ၁၃ မ်ိဳးအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၃ဝ ဆု ခ်ီးျမွင့္ ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ စာေပဆုကို တိုးျမွင့္ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

         (၂)   စာေပဗိမာန္စာမူဆု။        ၁၉၈၈ မတိုင္မီက ဘာသာရပ္ ၁၁ မ်ိုးအတြက္သာ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ရာမွ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ ကဗ်ာေပါင္းခ်ုပ္ ဆုတစ္ဆု တိုးခ်ဲ့ျပီး ယခုအခါ ဘာသာရပ္ ၁၂ မ်ိုးအတြက္ တိုးျမွင့္ ခ်ီးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္နွစ္ အထိ ဘာသာရပ္ ၁၂ မ်ိဳးအတြက္ ပထမဆု ၁၇၉ ဆု ၊ ဒုတိယဆု ၁၉၄ ဆု၊ တတိယဆု ၁၅၆ ဆု ခ်ီးျမွင့္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း ၅၂၉ ဆု ခ်ီးျမွင့္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ စာမူဆုကို တိုးျမွင့္ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          (၃)   ပုဂၢလိက စာေပဆုမ်ား။   စာေပေလာကနွင့္ စာေပေလာကသားမ်ား ဘဝျမင့္မားေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေပးေသာ အမ်ိုးသားစာေပဆု၊ စာေပဗိမာန္စာမူ ဆုမ်ားအျပင္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္း ယခုအခါတြင္ ပုဂၢလိက စာေပပညာရွင္မ်ား၊ ဝါသနာရွင္မ်ားက ပခုကၠဴ  ဦးအုံးေဖစာေပဆု၊ ဆရာဝန္တင္ေရႊစာေပဆု၊ သုတစြယ္စုံ စာေပဆု၊ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆု စသည့္ စာေပဆုမ်ားကို နွစ္စဉ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

နိုင္ငံတကာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွု အေျခအေန

မိမိတို့နိုင္ငံသည္ ASEAN အဖြဲ့ဝင္ နိုင္ငံျဖစ္သည္နွင့္အညီ ASEAN COCI ၏ ျပန္ၾကားေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နွစ္စဉ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ASEAN, ASEAN+3, ASEAN+5 တို့၏ ျပန္ၾကားေရးကဏ`ဏတြင္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာမ်ား အျပန္အလွန္ ေလ့လာေရး၊ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေလ့လာေရးမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ အနၵိယနိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတို့မွ၄င္းတို့၏ နွစ္စဉ္ Scholarship Programme အရ ကမ္းလွမ္းေသာ ပုံနွိပ္သင္တန္းမ်ား၊ ICT သင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ူတာဒီဇိုင္း သင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ Journalism သင္တန္းမ်ားသို့ နွစ္စဉ္ ေစလႊတ္ေပးလ်က္ လုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွႈ

ဝန္ထမ္းမ်ားအား အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ့၏ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ားသို့ စီမံခ်က္ခ်၍ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ေစလ်က္ ရွိပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာေပသင္တန္းမ်ားအျပင္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ICT သင္တန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ုပ္ရုံးမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ စာၾကည့္တိုက္သင္တန္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားသို့ မျပတ္ တက္ေရာက္ေစလ်က္ ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ မိမိဌာနတြင္းတြင္ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဓာတ္ပုံပညာ၊ Prepress လုပ္ငန္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာပညာ၊ ပုံနွိပ္ျခင္း၊ စာအုပ္ခ်ဳ ပ္ျခင္းမ်ား အသီးသီး ပါဝင္ေသာ ပုံနွိပ္အေျခခံပညာသင္တန္းကို တစ္လၾကာ သင္တန္းျဖင့္ နွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရုံးခ်ုပ္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း စီမံ၊ ပုံနွိပ္၊ ထုတ္လုပ္၊ ငြေစာရင္း စသည့္ ဌာနအလိုက္ အႀကီးအကဲနွင့္ အရာထမ္းမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ ညေနပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္း နားလည္တတ္က်ြမ္းေရး အရည္အသြေးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အလုပ္ခ်ိန္မပ်က္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား ျပုလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ မိမိလုပ္ငန္း၏ နွစ္စဉ္က်င္းပေသာ နွစ္ပတ္လည္ေန့ အခမ္းအနားတြင္ စက္ရုံမ်ားအား အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ အေကာင္းဆုံး စက္ရုံ၊ ပုံနွိပ္ထုတ္လုပ္မွု အေကာင္းဆုံး စက္ရုံ၊ စည္းရုံးေရးအေကာင္းဆုံး စက္ရုံ၊ စံျပစက္ရုံဆု စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဌာနခြဲ၊ စက္ရုံအလိုက္ စံျပဝန္ထမ္းဆု၊ သင္တန္းထူးခ်ြန္ဆု၊ နိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပုသည့္ ထူးခ်ြန္ဆုရသူမ်ားအား ဌာနမွ ထပ္ဆင့္ ဂုဏ္ျပဳဆု၊ စိုက္ပ်ိုးမြေးျမဴေရး အေကာင္းဆုံးဝန္ထမ္းဆု စသည့္ ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ စက္ရုံအလိုက္ ဌာနခြဲအလိုက္ ေကာင္းေသာ ယွဉ္ျပိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မွႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ထူးခ်ြန္ဝန္ထမ္းမ်ား

နိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ထူးခ်ြန္ဆုရဝန္ထမ္းမ်ား။          နိုင္ငံေတာ္မွ နွစ္စဉ္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိရာ မိမိလုပ္ငန္းမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္ -

            (၁)   စီမံထူးခ်ြန္ ( ပထမအဆင့္ )                                  ၃     ဦး

            (၂)   စီမံထူးခ်ြန္ ( ဒုတိယအဆင့္ )                                ၂      ဦး

            (၃)   စီမံထူးခ်ြန္ ( တတိယအဆင့္ )                              ၃      ဦး

            (၄)   လူမွုထူးခ်ြန္ ( ပထမအဆင့္ )                              ၁ဝ      ဦး

            (၅)   လူမွုထူးခ်ြန္ ( ဒုတိယအဆင့္ )                            ၁၇      ဦး

            (၆)   လူမွုထူးခ်ြန္ ( တတိယအဆင့္ )                           ၃၃      ဦး

            (၇)   စက္မွုစီးပြားထူးခ်ြန္ (တတိယအဆင့္)                    ၆      ဦး

            (၈)   ျပည္သူ့ဝန္ထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ ရရွိသူ                  ၅၄၇   ဦး

                    စုစုေပါင္း                                                              ၆၂၁    ဦး

နိဂုံး

ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ လမ္းညြွန္ခ်က္နွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပုံနွိပ္ျဖန့္ေဝမွႈကို အရည္အေသြး ျမင့္မားေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခင္က နွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳလာခဲ့ေသာ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ပုံနွိပ္စက္မ်ား၏ေနရာတြင္ ေခတ္မီပုံနွိပ္စက္ႀကီးမ်ား အစားထိုး၍ လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္နွင့္ မနၱေလးျမိဳ႕တို့တြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ပုံနွိပ္စက္ရုံအသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍လည္းေကာင္း၊ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တြင္ ICT နွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေခတ္မီစြာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ စာေပတိုးတက္ျပန့္ပြားေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားထုတ္ေဝျခင္း၊ စာေပဆုမ်ား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ စာေရးဆရာမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ပုံနွိပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းတို့နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘဏ္ဍာေငြ ခြင့္ျပုခ်က္နွင့္အညီ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာနွင့္ စက္ပစ္စည္းမ်ား ဝယ္ယူအသုံးျပဳၿပီး လုပ္ငန္းပိုမိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ အထက္ဌာနမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ အပ္နွံေသာ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွားအယြင္းမရွိေစဘဲ အခ်ိန္မီ ျပီးစီးေအာင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသကဲ့သို့ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ယခုထက္ ပိုမိုျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အၾကံျပဳစာ/တိုင္ၾကားစာ