ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း

ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း

နိဒါန္း

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ လုပ္ငန္းသုံးခု ရွိသည့္အနက္ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းအစမွာ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ က်ော္၊ ၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က ရန္ကုန္ဗဟိုအက်ဉ္းေထာင္တြင္ မစ္စတာေကာလ္ဘတ္ ဆိုသူနွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပုံနွိပ္တိုက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပုံနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မွာၾကားခ်က္အတိုင္း နွစ္စဉ္ပုံနွိပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွအပ္နွံေသာ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ စာေပဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ပုံနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တို့တြင္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေဖြံ့ျဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွစ္စဉ္ စာေပဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတျပည့္ဝေရး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို့ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

Download:

သတင္း/ ေၾကညာခ်က္

(၁)  ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈ ေကာင္းကြက္ လွကြက္မ်ား [စာေပသုေတသန၊ စာေပအေတြး စာေပအေရး] - ေမာင္ရဲလူ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(၁)  သံေယာဇဉ္အငွားနွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား - သန္လ်င္ေမာင္ေမာင္ဦး၊(၂) နိုင္ငံေရးသိပ္ပံ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား - ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း သမိုင္းပါေမာကၡ (ျငိမ္း) . . . . . . . . . . . . . .

အဆိုပါစာအုပ္သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ စာေပဗိမာန္စာမူဆု ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ၊ ပထမဆုရ စာမူျဖစ္ျပီး စာေပဗိမာန္က ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစဉ္အျဖစ္  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

အၾကံျပဳစာ/တိုင္ၾကားစာ