ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း

နိဒါန္း

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာန နွစ္ခုနွင့္လုပ္ငန္း သံုးခု ရိွသည့္အနက္ ပံုနိွပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းလည္း

အပါအဝင္ၿဖစ္သည္။ ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းအစမွာ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္၊ ၁၈၈ဝၿပည့္နွစ္က

ရန္ကုန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ မစၥတာေကာလ္ဘတ္ ဆိုသူနွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပံုနိွပ္တိုက္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ယခုအခိ်န္တြင္

 ပံုနိွပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊

အလယ္တန္း၊အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ မွာၾကားခ်က္အတိုင္း နွစ္စဥ္ပံုနိွပ္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ထို့အျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွအပ္နံွေသာ ပံုနိွပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊

စာေပဖံြ ့ုျဖိဳးေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့နွင့္ မႏၱေလးျမို့တို့တြင္ စာေပဗိမာန္ျပည္သူ့စာၾကည့္တိုက္မ်ားနွင့္

စာအုပ္အေရာင္း ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေပဖံြ ့ျဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွစ္စဥ္စာေပဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ခီ်းျမဳင့္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ၿပည္သူမ်ား အသိပညာ

ဗဟုသုတျပည့္ဝေရး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖံြ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရးတို့ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။

Download:

သတင္း/ ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလထုတ္ သုတပေဒသာစာေစာင္ ထြက္ျပီ

ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း စာေပဗိမာန္က လစဥ္ထုတ္ေဝလ်က္ရိွေသာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလထုတ္ သုတပေဒသာစာေစာင္ (အတဲြ ၄၀၊ အမွတ္ ၅) ကို ဘာသာျပန္စာေပ စိတ္ဝင္စားေသာ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ထုတ္ေဝျဖန့္ခိ်လိုက္ျပီျဖစ္သည္။

ပခုကၠဴဦးအံုးေဖ တည္ေထာင္ေသာ ပခုကၠဴစာေပဆုရ စာအုပ္သစ္ ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ီ

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း စာေပဗိမာန္က ေဒါက္တာယဥ္ယဥ္ထြန္း ေရးသားသည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ေရနံလက္တြင္းတူးပညာ စာအုပ္သစ္ကို ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ီလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာအုပ္သည္

စာေပဗိမာန္စာမူဆုရစာအုပ္သစ္ ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ီ

ပံုနိွပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း စာေပဗိမာန္က ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး) ေရးသားသည့္ အရပ္ထဲ ဇာတ္ပဲြကရာ စာအုပ္သစ္ကို ထုတ္ေဝျဖန့္ခ်ီလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာအုပ္မွာ

အၾကံျပဳစာ/တိုင္ၾကားစာ