၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြက္ အသင္းေပးစာအုပ္အျဖစ္ ထြန္းလႈိင္ (ၿမိဳင္) ေရးသားသည့္ မထိုးတစ္က်ပ္ ထိုးတစ္က်ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕၀တၳဳတိုမ်ား စာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိ

စာဖတ္ပရိသတ္ တိုးပြားရန္ႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား အဖိုးႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္လာခဲ့သည့္ စာေပဗိမာန္ စာအုပ္အသင္းသည္ စာေပဗိမာန္စာမူဆု ႏွင့္ ပခုကၠဴစာေပဆု ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ဆုရစာမူမ်ားကို ျပည္သူ႔လက္စြဲ စာစဥ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝၿပီး အသင္းဝင္မ်ားသို႔ လစဥ္တစ္အုပ္စီ ျဖန္႔ခ်ိေပးပို႔လ်က္ ရွိပါသည္။

ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြက္ အသင္းေပးစာအုပ္အျဖစ္ ထြန္းလႈိင္ (ၿမိဳင္) ေရးသားသည့္ မထိုးတစ္က်ပ္ ထိုးတစ္က်ပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕၀တၳဳတိုမ်ား စာအုပ္ကို ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာအုပ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာေပဗိမာန္စာမူဆု၊ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဆုရ စာမူျဖစ္ၿပီး စာေပဗိမာန္က ျပည္သူ႔လက္စြဲ စာစဥ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ကို တန္ဖိုး ၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း အသင္းဝင္မ်ားအတြက္မူ အသင္းဝင္ သက္တမ္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ ေလွ်ာ့ႏႈန္းအတိုင္း ခံစားခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင့္ စာေပဗိမာန္႐ုံးသို႔ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာျဖင့္ လာေရာက္ထုတ္ယူၾကရန္ျဖစ္ၿပီး နယ္မွ အသင္းဝင္မ်ားသို႔ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

စာေပဗိမာန္စာအုပ္အသင္းသို႔ အသင္းဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လိုပါက နယ္မွ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အသင္းေၾကး ႀကိဳတင္ေငြ အနည္းဆုံး ၃ဝဝဝ က်ပ္ကို အတြင္းေရးမႉး၊ စာေပဗိမာန္ စာအုပ္ အသင္း၊ အမွတ္ ၅၂၉-၅၃၁၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေငြပို႔လႊာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴ ပူးတြဲေပးပို႔၍လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အသင္းဝင္လိုသူမ်ား သည္ အဆိုပါလိပ္စာသို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ဆက္သြယ္ၿပီး အသင္းေၾကး ႀကိဳတင္ေငြ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၃ဝဝဝ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴ ပူးတြဲလ်က္ ေပးသြင္း၍လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။

စာေပဗိမာန္ စာအုပ္အသင္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း ဝ၁-၂၄၉ဝ၃၁ ႏွင့္ ဝ၁-၃၈၁၄၄၈ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။