ျပည္တြင္း/ျပည္ပပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရးႏွင့္ထုခြဲေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာနမွ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ျဖင့္ ဝယ္ယူမည့္ ႐ုံးသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား၏ တင္ဒါေစ်းဆစ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ထုခြဲေရာင္းခ်ေရး ေကာ္မတီမွ ေစ်းႏႈန္းစိစစ္ခဲ့ရာ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ယွဥ္တြဲပါ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေရအတြက္ျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကျငာ-